algemene vergaderingDate / Heure
Date(s) - 25/02/2023 - Toute la journée

Emplacement :
D'ieteren gallery

Catégories


Algemene Vergadering 2023 – Oproep

Geacht lid,

Wij hebben de eer u uit te nodigen de jaarlijkse algemene vergadering van de leden van de Royal Veteran Car Club Belgium bij te wonen die zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari 2023 om 10.30 uur stipt in de d’Ieteren Gallery, Maliestraat 50, 1050 Brussel.

De verantwoordelijke van de d’Ieteren Gallery wil het aantal deelnemeres op voorhand kennen. Voorafgaande inschrijving is vereist uiterlijk op 15 februari. Wij danken u voor uw begrip.
Van 10.00 tot 10.30 uur: inschrijving van de aanwezigen

AGENDA
 1. Opening van de vergadering door de voorzitter Didier Liégeois – Verslag van de voorzitter; 
 2. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 9 april 2022.
 3. Voorstelling van de nieuwe leden voor het jaar; 
 4. Verslag van de voorzitter van de Technische Commissie: 
 5.   a) Verslag van de penningmeester en voorstelling van de rekeningen van het afgelopen jaar.  
       b) Verslag van de commissarissen;
       c) Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de Raad van Bestuur voor het beheer;
       d) Voorstelling van de begroting voor het nieuwe begrotingsjaar en vaststelling van de bijdrage voor 2024;
 6. Benoeming van een effectieve commissaris en een plaatsvervangende commissaris;
 7. Verslag van de secretaris-generaal
 8. Verkiezingen *
     De volgende bestuurders hebben ontslag genomen: de heren Michel Baccus en Paul Lorsignol.
     Hebben zich verkiesbaar gesteld: de heren Serges Franchommee Thierry Leruth.

 
BELANGRIJK: Op verzoek van de d’Ieteren Gallery en met het oog op de logistieke organisatie wordt u verzocht uw deelname aan de AV vóór 15 februari 2023 per e-mail te bevestigen via rvccb@rvccb.be of per post naar Xavier Durieu, Pierre Delacroixstraat 23, 1150 Brussel.

Wij verheugen ons op uw komst op 25 februari a.s. 

Hoogachtend,

Voor de Raad van Bestuur van de ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM
De voorzitter
Didier Liégeois

*Art 14: Alleen gewone leden en stichtende leden hebben stemrecht, dat alleen kan worden uitgeoefend als zij hun lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar hebben betaald.

Hiebij vindt u de

Notulen van de AV 2022

de volmacht

­_________________________________________________________________________________

  Buitengewone Algemene Vergadering 2023 – Oproep

Geacht lid,

Wij hebben de eer u uit te nodigen de Buitengewone Algemene Vergadering van de leden van de Royal Veteran Car Club Belgium bij te wonen die zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari 2023 om 11,30  uur  in de d’Ieteren Gallery, Maliestraat 50, 1050 Brussel. 

AGENDA

1. Wijzigingen van de statuten : 

     De statuten zijn aangepast volgens de wetswijziging opgelegd door de wet op de non-profitorganisaties en

     het Intern huishoudelijk reglement; indien het quorum niet wordt bereikt, zal een extra buitengewone

     algemene vergadering bijeengeroepen worden.      

2. Goedkeuring van het Intern huishoudelijk reglement dat unaniem door de Raad van Bestuur werd

 goedgekeurd en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de AV

Wij verheugen ons op uw komst op 25 februari a.s. 

Hoogachtend,

Voor de Raad van Bestuur van de ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM
De voorzitter
Didier Liégeois

Hiebij vindt u de

de ontwerp-statuten

Huishoudreglement

Indien u niet kan aanwezig zijn kan u uw volmacht geven aan een ander lid door de Volmacht af te drukken, te vervolledigen, te tekenen en terug te sturen per e-mail naar rvccb@rvccb.be of per post naar Xavier Durieu, Pierre Delacroixstraat 23, 1150 Brussel, eveneens vòòr 15 februari 2023.


Réservations

Les réservations vous sont fermées. Les raisons peuvent être : "elles ne sont pas encore disponibles, date de vente ultérieure", "vous n'êtes pas connecté au site", "votre catégorie de membre ne vous donne pas accès à cet événement" - Reservaties zijn niet mogelijk , reden : nog niet open, U bent niet ingelogd, uw ledenstatus geeft u geen toegang tot dit evenement