Rally reglement van de RVCCB

Alle voertuigen moeten aan de RVCCB criteria voldoen , in perfecte rijdende staat zijn. In regel met inschrijving en verzekering. Er moet een gevarendriehoek, een achteruitkijkspiegel, een brandblusser, een eerste-hulp kistje en een veiligheidsjasje aan boord zijn. Het inrichtend comité houdt zich het recht voor het parcours te veranderen en alle maatregelen te nemen die zich zouden opdringen voor een goed verloop van het evenement. De commissaris-generaal heeft ook het recht een deelnemer uit te sluiten die de wegcode niet zou naleven of die door zijn gedrag de club oneer zou aandoen. Het gebruik van geestrijke dranken valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen goederen en zijn wagen. De verantwoordelijkheid van de Club zal niet kunnen ingeroepen worden in geval van brand, diefstal, verlies, schade, vandalisme of ongeluk.

De wegcommissarissen zijn er enkel om de signalisatie te versterken, doch hebben geen enkel gezag over het verkeer. Iedereen dient voorzichtig te zijn.

De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan de rally. Hij verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving beantwoorden aan de wettelijke normen en geldende reglementen en dat die geldig verzekerd is voor de ganse duur van het evenement. Hij verbindt zich alle regels betreffende de wegcode en de daarbij horende koninklijke besluiten te eerbiedigen. In geval van overmacht kan de organisator een andere wagen aanvaarden dan die die ingeschreven is voor zover die beantwoordt aan de criteria van de rit.