S T A T U T E N

Hoofdstuk I – Naam – Duur – Zetel – Doelstelling

Art. 1. De vereniging is genaamd “ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM & MOTOR-ECLAIR SCHAERBEEK ASSOCIATED”, afgekort R.V.C.C.B.
Ze is voor onbepaalde tijd opgericht.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art2. DOEL. Het doel van de vereniging is het behoud en de erkenning van de erfgoedwaarde van vóór 1 januari 1940 gebouwde motorvoertuigen.

Daartoe organiseert zij alle activiteiten die direct of indirect verband houden met deze voertuigen.
Met name, maar niet uitsluitend, door het bevorderen van organisaties die het gebruik en/of de presentatie van deze voertuigen mogelijk maken.

Bovendien kunnen alle belangstellenden gebruik maken van documentatie en technisch advies en wordt met alle didactische en andere middelen alles over deze voertuigen verspreid.

Zij neemt ook deel aan alle verzoeken en activiteiten om de erkenning van dit erfgoed bij een breder publiek te verbeteren. Zij kan zich aansluiten bij elke nationale of internationale organisatie met hetzelfde doel.

Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de vereniging alle materiële of financiële steun of bijdragen ontvangen van openbare of particuliere instellingen en personen. De aldus ingezamelde gelden mogen uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van het sociale doel.

 

Hoofdstuk II. De leden

Art 3. De vereniging bestaat uit leden. Het aantal leden is niet beperkt.

Art4. Onder de leden kan het bestuursorgaan onder meer toekennen :

a. de titel van “erelid” aan personen wier morele steun , hetzij individueel, hetzij als vertegenwoordiger van een groep of gemeenschap, bijzonder gewaardeerd wordt;
b. de titel van “beschermend lid” aan degenen die willen bijdragen tot de ontwikkeling van de vereniging waarvan zij lid zijn en haar periodiek aanzienlijke financiële steun verlenen.

Deze titels zullen zo nodig tijdens de volgende gewone algemene vergadering worden verlengd.

Art 5. Op de zetel van de vereniging wordt een ledenregister bijgehouden, die de door de wet voorgeschreven gegevens bevat en overeenkomstig de bepalingen van de GDPR. Dit register kan door de leden worden geraadpleegd slechts na schriftelijk verzoek aan de voorzitter.

Art 6. De leden gaan geen persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verplichtingen van de vereniging.

Art 7. Alle leden hebben stemrecht en genieten alle rechten die de wet en deze statuten aan de vennoten toekennen.

Art 8. Het staat de leden vrij zich te allen tijde uit de vereniging terug te trekken door hun ontslag schriftelijk aan het bestuursorgaan te melden. Een lid dat de verschuldigde contributie niet betaalt binnen een maand na de hem per gewone of elektronische post toegezonden herinnering, wordt geacht zijn lidmaatschap te hebben opgezegd.

Art 9. De uitsluiting van een lid wordt op voorstel van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorgelegd. Alleen de algemene vergadering is bevoegd een uitspraak te doen en besluit met meerderheid van stemmen, met inachtneming van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

Het lid dat door een dergelijke maatregel wordt getroffen, wordt hiervan per aangetekende schrijven in kennis gesteld en kan, indien hij dit wenst, zijn verdediging voeren in de algemene vergadering. In geval van uitsluiting wordt het besluit van de algemene vergadering per aangetekende brief aan het betrokken lid meegedeeld. Hij/zij wordt meteen voor 10 jaar uitgesloten.

Art 10. Het uitgetreden of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid hebben geen recht op het sociaal fonds. Zij kunnen geen, afrekening, verzegeling, inventaris of terugbetaling van betaalde bijdragen eisen of verlangen.

Art 11. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage mag niet meer bedragen dan vijfhonderd euro. Zij wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Hoofdstuk III – Algemene Vergadering

Art 12. Het bestuursorgaan roept alle leden bijeen ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering op een door hem gekozen plaats. De oproepingen worden per gewone of elektronische post verzonden. De agenda en alle relevante documenten worden bij de uitnodiging gevoegd.

Art 13. Alleen de leden hebben stemrecht en beraadslagingsrecht, dat alleen kan worden uitgeoefend als hun lidmaatschapsgeld voor het lopende boekjaar in orde is. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid met stemrecht.

Art. 14. Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:

1° de wijziging van de statuten ;

2° de benoeming en het ontslag van bestuurders en de vaststelling van hun bezoldiging indien in een bezoldiging is voorzien ;

3° de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen) en de vaststelling van zijn bezoldiging ;

4° de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting en in voorkomend geval, het instellen door de vereniging van beroep tegen de bestuurders en de commissarissen ;

5° de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting ;

6° de ontbinding van de vereniging ;

7° de uitsluiting van een lid ;

8° de omvorming van de VZW in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming en in erkende coöperatieve sociale vennootschap ;

9° het om niet leveren of aanvaarden van de bijdrage van een universaliteit ;

10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten zulks vereisen.

Art 15. Twee commissarissen en twee plaatsvervangende commissarissen worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen. Zij mogen geen lid zijn van het bestuursorgaan. Hun mandaat bedraagt twee jaar , kan worden verlengd en is onbezoldigd.

Art 16. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen in de bij de wet of de statuten bepaalde gevallen wanneer ten minste een vijfde van de leden daarom verzoekt. In dit specifieke geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen 20 dagen na het verzoek tot bijeenroeping en wordt de algemene vergadering uiterlijk op de 40e dag na het verzoek gehouden.

Art 17. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij diens afwezigheid, door een van de vicevoorzitters of het lid van het bestuursorgaan met de hoogste anciënniteit.

Art 18. De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen over de punten op de agenda. Echter, elk voorstel dat door ten minste 1/20 van de leden is ondertekend moet vooraf aan het bestuursorgaan worden meegedeeld om op de agenda te worden geplaatst.

Art 19. Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, is er geen quorum en worden besluiten genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dat wil zeggen 50% van de stemmen plus één, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen zijn geen geldige stemmen in de zin van deze clausule en worden niet meegerekend in de teller en de noemer.

Art 20. In uitzonderlijke gevallen kan de algemene vergadering schriftelijk of via elektronische telecommunicatiemiddelen worden gehouden zoals in de wet is bepaald.

Art 21. Gewone Algemene Vergadering
Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de jaarrekeningen op. De jaarrekeningen van de VZW alsmede de begroting voor het boekjaar volgend op het boekjaar waarop deze rekeningen betrekking hebben, moeten binnen 6 maanden na de sluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Art.22. Buitengewone Algemene Vergadering
De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over statutenwijzigingen indien de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig in de oproeping zijn vermeld en indien ten minste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan is een tweede oproeping nodig en zal de nieuwe vergadering beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet worden gehouden binnen vijftien dagen na de eerste vergadering.

Elke wijziging is slechts ontvankelijk als het 2/3 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller en de noemer.

Een wijziging betreffende het doel of de belangenloosheid van de vereniging kan echter slechts worden aangenomen met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller en de noemer.

Art 23. De door de algemene vergadering genomen besluiten worden in de notulen medeondertekend door de voorzitter en alle aanwezige leden van het bestuursorgaan of hun afgevaardigde, en opgenomen in een speciaal register op papier of in elektronische vorm dat door de secretaris-generaal wordt bewaard.

Art 24. Elke wijziging van de statuten moet worden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van bestuurders en commissarissen voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Hoofdstuk IV. Bestuursorgaan

Art 25. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 9 bestuurders, die door de algemene vergadering bij geheime stemming worden gekozen. Hun ambtstermijn bedraagt 3 jaar. Alleen de Algemene Ledenvergadering, bijeengeroepen op een specifieke agenda en die met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen beslist kan een bestuurder van rechtswege ontslaan.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Art 26. Om verkiesbaar te zijn voor het bestuursorgaan moet de kandidaat ten minste drie jaar lid zijn van de vereniging.

Art 27. De kandidaturen moeten dertig volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering per gewone of elektronische post worden toegezonden aan de voorzitter van de vereniging op het adres van de maatschappelijke zetel. De voorzitter bevestigt de ontvangst van de kandidatuur.

Art 28. Om verkozen te worden moet de kandidaat in ieder geval een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen krijgen, dat wil zeggen 50% plus één. Blanco en ongeldige stemmen zijn geen geldige stemmen in de zin van deze clausule. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal te vervullen mandaten, zijn de kandidaten die de meeste stemmen behalen onder degenen die de meerderheid hebben bereikt verkozen. Bij staking van stemmen worden nieuwe rondes gehouden totdat de kandidaten gescheiden zijn.

Art 29. Het bestuursorgaan benoemt uit zijn midden een voorzitter, één of meer vicevoorzitters, een penningmeester en een secretaris-generaal. Het komt bijeen op uitnodiging van de Voorzitter of zijn afgevaardigde wanneer het belang van de Vereniging dit vereist en in ieder geval op verzoek van de helft van zijn leden. Behoudens unanieme afwijking kan de Raad slechts beraadslagen indien 2/3 van zijn leden aanwezig is en beslist hij bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de Voorzitter doorslaggevend is in geval van staking van stemmen.

Art.30. Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de Vereniging.

Hij kan het dagelijks beheer delegeren aan een beheerder en elke bijzondere bevoegdheid toekennen aan een mandataris van zijn keuze die handelt overeenkomstig het doel van de vereniging en de toegewezen begroting.

Hij kan studie- en organisatiecomités oprichten.

Art 31. De bestuurders hebben geen persoonlijke verplichtingen uit hoofde van hun functie en zijn slechts aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van de vereniging. Het mandaat is onbezoldigd.

Art 32. De vereniging wordt bij andere handelingen dan het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door twee directeuren.

Rechtsvorderingen, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, worden zorgvuldig ingesteld door het bestuursorgaan, vertegenwoordigd door zijn voorzitter of een door hem gemachtigde directeur of een door de voorzitter of het bestuursorgaan aangewezen gemachtigde.

Hoofdstuk V Begroting en rekeningen

Art 33. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het bestuursorgaan maakt de rekening van het afgelopen jaar op overeenkomstig de bepalingen van boek 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en boek III, titel 3, hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht, alsmede de begroting voor het volgende jaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering.

Art. 34. De commissarissen brengen jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering.

Art. 35. Na goedkeuring door de algemene vergadering worden de gecertificeerde rekeningen neergelegd bij de griffie van de rechtbank van de plaats waar de vereniging haar statutaire zetel heeft, teneinde in het dossier van de vereniging te worden opgenomen.

Hoofdstuk VI – Huishoudelijk reglement

Art 36. De raad van bestuur kan de algemene vergadering een intern reglement van orde ter goedkeuring voorleggen. Elke latere wijziging van dit reglement blijft de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, die bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden beslist.

 

Diverse bepalingen.

Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk in deze statuten zijn geregeld, worden geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals aangenomen bij de wet van 23 maart 2019 en, wat het voeren van de boekhouding betreft, door boek III, titel 3, hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht zoals gewijzigd bij de wet van 15 april 2018.In geval van een geschil over de interpretatie van deze statutaire bepalingen is de Franse tekst bindend.

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding, kan alleen de Algemene Vergadering de ontbinding van de vereniging uitspreken overeenkomstig boek 2, titel 8, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals aangenomen door de wet van 23 maart 2019.

In dat geval benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en eventuele bezoldiging, en geeft aan hoe het netto vermogen zal worden aangewend, hetgeen uitsluitend voor belangeloze doeleinden mag geschieden.