S T A T U T E N

Hoofdstuk I – Benaming, duur, maatschappelijke zetel, doel.

Art. 1. – De vereniging draagt de naam “Royal Veteran Car Club Belgium & Motor-Eclair Schaerbeek Associated” afgekort RVCCB. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Ukkel, Beeckmanstraat 53.

Haar zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 2. – De vereniging heeft tot doel het samenbrengen van eigenaars van gemotoriseerde voertuigen waarvan de bouw dateert van vóór 1940, behoudens uitzonderingen, en van personen die een effectieve belangstelling hebben voor die voertuigen, het handhaven van het nationale patrimonium dat door die voertuigen wordt gevormd, het verzamelen van een documentatie over alles wat betrekking heeft met de oorsprong, de ontwikkeling en het gebruik van die voertuigen en hun onderdelen, de verspreiding langs didactische of eender welke andere wijze van alles wat de voertuigen gebouwd vóór 1940, behoudens uitzonderingen, aanbelangt, alsook het organiseren of deelnemen aan elke activiteit die met die voertuigen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vereniging mag afdelingen of bureaus oprichten in de verschillende gewesten van het land en lid worden van alle nationale of internationale organisaties met dezelfde doeleinden.

Hoofdstuk II – Leden.

Art. 3. – De vereniging is samengesteld uit werkende (effectieve) leden – waaronder de stichtende leden – en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt.

Art. 4. – a) zijn werkende leden: de stichtende leden en de eigenaars van voertuigen gebouwd vóór 1940, behoudens uitdrukkelijke uitzondering toegestaan door de raad van bestuur, alsook de personen die voor de club bijzonder verdienstelijk zijn geweest en als dusdanig die hoedanigheid van de raad van bestuur ontvangen.

b) zijn toegetreden lid: de personen die wensen te genieten van de voordelen die voortvloeien uit hun toetreding en die hun sympathie voor de club wensen te betuigen door mee te werken aan de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Onder toegetreden leden mag de raad personen aanvaarden in de hoedanigheid van Junior leden. Zij mogen de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt hebben bij de aanvang van het maatschappelijk jaar.

c) zijn ereleden, ten persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een groepering of gemeenschap, de personen aan wie de raad van bestuur die hoedanigheid verleent omwille van het uitmuntend karakter van hun morele steun.

d) de raad van bestuur mag eveneens de titel van ‘beschermend lid’ toekennen aan zij die, door regelmatig een bijzondere financiële steun te verlenen, wensen bij te dragen tot de onttwikkeling van de vereniging waarvan ze werkende of toegetreden leden zijn.

d) de raad van bestuur mag eveneens de titel van ‘beschermend lid’ toekennen aan zij die, door regelmatig een bijzondere financiële steun te verlenen, wensen bij te dragen tot de ontwikkeling van de vereniging waarvan ze werkende of toegetreden leden zijn.

Art. 6. – De leden worden niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.

Art. 7. – Alleen de werkende en de stichtende leden hebben medebeslissend stemrecht en genieten van het geheel van de rechten door de wet en de huidige statuten toegekend aan de leden.

Art. 8. – Om de hoedanigheid van lid van de vereniging te bekomen moet de kandidaat een voordrachtbulletin invullen en voorgesteld worden door twee werkende leden van de club. Zijn kandidatuur wordt aan de raad voorgelegd, die erover beslist zonder zich te moeten rechtvaardigen. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Art. 9. – De werkende en toegetreden leden hebben het recht op elk ogenblik hun lidmaatschap op te zeggen door hun ontslag schriftelijk aan de raad van bestuur te richten. Is ontslagnemend, elk lid dat in gebreke blijft zijn lidgeld te betalen een maand na het verzenden van een herinnering per gewone of elektronische post.

Art. 10. – De uitsluiting van een werkend of toegetreden lid dient te gebeuren door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Alleen de algemene vergadering kan de uitsluiting uitspreken met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het lid dat door een dergelijke maatregel zou kunnen getroffen worden, wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht en kan, indien hij dit wenst, zijn verweermiddelen aan de algemene vergadering voordragen. In geval van uitsluiting, wordt de soevereine beslissing per aangetekend schrijven aan de betrokkene betekend.

Art. 11. – Het ontslagen of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid kunnen in geen geval aanspraak maken op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen noch de stand of de voorlegging van de rekeningen, noch een gerechtelijke verzegeling, noch een boedelbeschrijving eisen of ertoe verzoeken. Zij kunnen de gestorte bijdragen niet terug eisen of vorderen.

Art. 12. – Het jaarlijks lidgeld mag maximum vijfhonderd euro bedragen, dit bedrag is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen (basis juni 2004). Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze kan een verschillend lidgeld bepalen naargelang de werkende of de toegetreden leden of zekere categorieën ervan. Bij delegatie, mag de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen beslissen de bijdrage van één of meerdere categorieën van leden te verminderen ; deze aanpassing zal slechts gelden tot de volgende algemenen jaarlijkse vergadering der leden.

Hoofdstuk III – Algemene Vergadering.

Art. 13. – De algemene vergadering vergadert ieder jaar op de maatschappelijke zetel – of op eender welke plaats gekozen door de raad van bestuur – in de loop van het trimester volgend op het afsluiten van het boekjaar. De uitnodiging wordt minstens acht dagen op voorhand per gewone of elektronische post verzonden naar alle leden en dient te zijn ondertekend door een bestuurder namens de raad van bestuur.

Art. 14. – Alleen de werkende en stichtende leden beschikken over een beraadslagend stemrecht. op voorwaarde dat zij met de betaling van hun lidgeld voor het lopende jaar in regel zijn.

Art. 15. – Op uitnodiging van de voorzitter of van twee door hem gemandateerde bestuurders kan de vereniging een buitengewone algemene vergadering samenroepen. Een buitengewone algemene vergadering moet worden samengeroepen telkens wanneer de helft van de leden van de raad van bestuur, of 3/5 den van de werkende leden van de vereniging hierom vragen. De uitnodigingen worden minstens acht dagen voor de vergadering per gewone of elektronische post verzonden en vermelden de plaats van de vergadering en de punten van de dagorde.

Art. 16. – De gewone en de buitengewone algemene vergadering kunnen enkel beraadslagen over de punten vermeld op de dagorde.

Art. 17. – De algemene vergadering van de leden is uitsluitend bevoegd om te beraadslagen over de volgende punten:

a) wijziging van de statuten;

b) het benoemen en ontslaan van de bestuurders

c) het benoemen en ontslaan van de commissarissen

d) het goedkeuren van begroting en rekeningen

e) de kwijting aan de bestuurders en commissarissen

f) het ontbinden van de vereniging

g) het uitsluiten van een lid

h) het bepalen van het bedrag van het jaarlijks lidgeld

Art. 18. – Alle werkende leden hebben een gelijk stemrecht, namelijk één stem. Elk lid kan zich door een ander lid met medebeslissende stem laten vertegenwoordigen. Nochtans kan geen enkele mandataris over meer dan één volmacht beschikken.

Art. 19. – De besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zijnde 50% plus één, behalve indien anders voorgeschreven door de wet of door de huidige statuten, onder meer voor de wijziging van de statuten, wijziging van het maatschappelijk doel, ontbinding van de vereniging of uitsluiting van een lid. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. Blanco bulletins, onthoudingen en nietige bulletins zijn geen geldige stemmen bij dezen.

Art. 20. – De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal, ondertekend door de voorzitter of zijn afgevaardigde. Het proces-verbaal wordt in een daartoe bestemd register opgenomen en op de maatschappelijke zetel bewaard, waar alle leden er inzage kunnen hebben op vraag aan de voorzitter of de algemeen secretaris. Tenzij de voorzitter of de algemeen secretaris hier anders over oordeelt, zal geen enkel document kunnen worden meegenomen. Het raadplegen zal gebeuren in het bijzijn van een persoon door de voorzitter gemandateerd; geen enkele kopij van de door hem gevoelig bevonden informatie zal kunnen gemaakt worden. Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid zal ingeroepen worden voor leden die misbruik zouden maken van gegevens opgevraagd met de bedoeling te schenden.

De beslissingen worden aan de leden meegedeeld per gewone of elektronische post.

De leden die erom verzoeken kunnen een uittreksel van de notulen, dat door de voorzitter of een beheerder getekend wordt, bekomen.

Art. 21. – Alle wijzigingen van de statuten worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats van de maatschappelijke zetel van de vereniging. Dit geldt ook voor alle benoemingen, ontslagen en revocaties van beheerders en commissarissen.

Hoofdstuk IV – Beheer van de vereniging.

Art. 22. – De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie en hoogstens twaalf bestuurders, verkozen door de algemene vergadering bij geheime stemming. De duur van een mandaat is drie jaar, behalve dit van de stichters die van rechtswege bestuurders zijn zonder enige beperking in de tijd. Alleen de algemene vergadering van de leden met stemrecht, opgeroepen met vermelding van een specifieke dagorde kan met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, een bestuurder-stichter afzetten. De uitredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Art. 23. – Een kandidaat bestuurder moet sedert minstens twee jaar werkend lid van de vereniging zijn.

Art. 24. – De kandidaturen moeten schriftelijk, per gewone of elektronische post aan de voorzitter gericht worden, op de maatschappelijke zetel van de vereniging, minstens dertig kalenderdagen voor de algemene vergadering.

Art. 25. – Om verkozen te worden dient de kandidaat de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen behalen, zijnde 50 % plus één. De blanco bulletins, onthoudingen en nietige bulletins zijn geen geldige stemmen bij dezen. Indien het aantal kandidaten groter is dan de te voorziene mandaten, worden de kandidaten verkozen met het grootst aantal stemmen binnen de meerderheid.

Art. 26. – De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris-generaal. De raad van bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter of van zijn afgevaardigde telkens het belang van de vereniging het vergt, en wanneer minstens de helft van haar leden erom verzoeken. De raad kan slechts geldig beslissen indien minstens 2/3 van zijn leden aanwezig zijn. De beslissingen worden met gewone meerderheid genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 27. – De raad heeft onder zijn bevoegdheid alle handelingen betreffende het maatschappelijk beheer, en dit in de ruimste zin. Hij kan het dagelijkse beheer overdragen en elke bijzondere bevoegdheid overdragen aan elke mandataris van zijn keuze. Hij kan studie of organisatiecommissies oprichten.

De raad van Bestuur mag de bijdrage verminderen voor nieuwe leden die tijdens de tweede helft van het maatschappelijk jaar toetreden.

 

Op voorstel van de voorzitter mag de Raad van Bestuur beslissen een Directie comité te benoemen. Die zal gevormd worden door ten minste 3 bestuurders, waaronder de voorzitter. Het zal de meest uitgebreide bevoegdheden hebben.

Art. 28. – De beheerders worden niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging, hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat. Dit mandaat wordt niet bezoldigd.

Art. 29. – Rechtsvorderingen, zowel als eiser of als verweerder worden ingesteld ten verzoeke van de raad van bestuur vertegenwoordigd door zijn voorzitter of door een bestuurder door hem aangesteld.

Hoofdstuk V – Begroting en rekeningen.

Art. 30. – Het maatschappelijke boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Ieder jaar, eind december, worden de boeken en het dienstjaar afgesloten. De penningmeester maakt de rekeningen van inkomsten en uitgaven op die worden voorgelegd aan de raad van bestuur, die ze samen met de begroting voor het volgend dienstjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorlegt.

Art. 31. – Ieder jaar leggen de commissarissen hun verslag neer op de algemene vergadering. Twee commissarissen en een plaatsvervangend commissaris worden onder de werkende leden door de algemene vergadering verkozen. Zij mogen geen lid zijn van de raad van bestuur. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hun mandaat wordt niet bezoldigd.

Art. 32. – Na goedkeuring door de algemene vergadering, worden de eensluidend verklaarde rekeningen neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel bevoegd naar gelang de plaats van de maatschappelijke zetel van de vereniging, ten einde bij het dossier van de vereniging gevoegd te worden.

Hoofdstuk VI – Huishoudelijk reglement.

Art. 33. – Een huishoudelijk reglement kan door de raad van bestuur ter goedkeuring door de algemene vergadering voorgelegd worden. Elke latere wijziging van dit reglement valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering, die beslist met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Hoofdstuk VII – Diverse beschikkingen.

Art. 34. – Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk en haar latere wijzigingen.

Art. 35. – In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstellen. Ze zal hun bevoegdheden bepalen en de bestemming van het netto actief van het maatschappelijke vermogen aanduiden ten voordele van de instelling, wiens maatschappelijk doel het meest gelijk loopt met de huidige statuten.

Art. 36. – In geval van betwisting omtrent de interpretatie van huidige statutaire beschikkingen, zal de voorkeur gegeven worden aan de tekst opgesteld in de Franse taal.