R E G L E M E N T

Reglement voor het deelnemen aan de activiteiten van de RVCCB

Door zich in te schrijven voor een RVCCB-activiteit, verbindt de deelnemer zich ertoe dit reglement en alle toepasselijke regelgevingen na te leven, in het bijzonder de verkeersregels. De grootste voorzichtigheid moet steeds primeren tijdens de activiteiten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels, die zijn ook van toepassing voor de passagiers in zijn voertuig.

RVCCB activiteiten zijn niet-competitief. Deelnemers doen afstand van alle verhaalsrechten voor henzelf, hun passagiers, hun begunstigden en hun verzekeraars. Zij ontslaan de organisatoren en de RVCCB van alle aansprakelijkheid in het geval van een incident van welke aard dan ook met een persoon, voertuig of object, en in het bijzonder elke overtreding, incident, diefstal, verlies, brand, schade, vandalisme of ongeval dat kan plaatsvinden in de loop van een RVCCB activiteit.

De organisator of een lid van het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor om personen die deze regels niet naleven of wier gedrag het imago van de RVCCB kan schaden, uit te sluiten van de activiteit, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.

De wetgeving inzake alcoholgebruik moet strikt worden geïnterpreteerd in de context van alle RVCCB-activiteiten.

Alle voertuigen die deelnemen aan RVCCB-activiteiten moeten voldoen aan de toelatingscriteria van de RVCCB en aan de voorwaarden voor het op de openbare weg brengen van hun voertuig. Dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

De RVCCB behoudt zich het recht voor om de route te wijzigen en om ten allen tijde maatregelen te nemen voor een optimaal verloop van de activiteit.

Als het ingeschreven vooroorlogse voertuig defect raakt voor vertrek van een activiteit, wordt elk ander vooroorlogs voertuig in dezelfde categorie aanvaard voor die activiteit. Als een dergelijk voertuig niet beschikbaar is, kan een modern voertuig gebruikt worden. De organisator moet op de hoogte worden gesteld van elke wijziging.

In geval van pech tijdens de activiteit, en voor zover een assistentievoertuig aanwezig is, zal hierop beroep kunnen worden gedaan onder de volgende voorwaarden:

– De assistentie heeft niet de taak om het voertuig te herstellen; als zij dit doet, is het in samenspraak en op verantwoordelijkheid van de deelnemer;

– Het voertuig wordt geladen zodra de assistentie aankomt; als de deelnemer weigert, komt het assistentievoertuig niet terug;

– Voor zover mogelijk zal de assistentie de gehele route afleggen . Er wordt geen hulp verleent buiten de route;

– Als een voertuig defect raakt, wordt het onder verantwoordelijkheid van de deelnemer teruggebracht naar de start of naar een plaats dichter bij de plaats waar het geladen werd;

– Als om assistentie wordt gevraagd, draagt de deelnemer de verantwoordelijkheid voor het vastmaken van zijn voertuig alsook voor het laden en lossen. Dit gebeurt in overleg met de chauffeur van het assistentievoertuig;

– De pechdienst van de organisatie en/of de club kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het voertuig tijdens de pechverhelping.

Alle deelnemers en passagiers gaan ermee akkoord dat er foto’s en video’s van hen en hun voertuig gemaakt worden en gebruikt voor publicatie.